Търсене
Close this search box.
SJP-PB-PIT-ii

Social Justice Profiles: An Exploratory Study towards an Empirically Based Multi-Dimensional Classification of Countries Regarding Fairness of Participation in Higher Education

В MDPI/Societies бе публикувана нова статия от проф. д.с.н. Пепка Бояджиева (ИФС-БАН), доц. д-р Калоян Харалампиев (СУ „Климент Охридски“) и доц. д-р Петя Илиева-Тричкова (ИФС-БАН)

Целта на статията е да предложи по-добро — теоретично и емпирично обосновано — разбиране на комплексния характер на социалната справедливост във висшето образование. От теоретична гледна точка статията концептуализира социалната справедливост във висшето образование като опосредстваща участието във, завършването и постигнатите резултати и ползи от висшето образование. Тя въвежда и концепцията за съставните способности и възможности за реализация за постигане на висше образование, която обхваща способностите за участие, завършване и постигане на резултати от висшето образование. Изследването също така разработва методология за изграждане на емпирично базирана класификация на страните по отношение на социалната справедливост при участието във висшето образование, като се взема предвид оценката на неравенствата в преходите на студентите към и във висшето образование, както и неравенствата в техните социални условия, свързани със социалния им произход. В рамките на статията са разработени три индекса: индекс на неравенствата в преходите на студентите, индекс на неравенствата в социалните условия на студентите и обобщаващ индекс на участието във висшето образование. На базата на изследването EUROSTUDENT VII (2019–2021), разработената методология е приложена за класифициране на 12 европейски държави, за които има налични данни, според степента на справедливост при участието във висшето образование. Резултатите от анализа показват, че социалната справедливост във висшето образование е вградена в различни икономически и политически контексти и зависи от тях.

 

Статията е написана по проект Just Education – Project “Dynamics of Inequalities in Participation in Higher and Adult Education: A Comparative Social Justice Perspective” (justedu2020.eu)

и е с отворен достъп: Societies | Free Full-Text | Social Justice Profiles: An Exploratory Study towards an Empirically Based Multi-Dimensional Classification of Countries Regarding Fairness of Participation in Higher Education (mdpi.com)

Кризисната ситуация заради пандемията от Коронавирус в България: социално-икономически, здравни и образователни ефекти.

Доц. Габриела Йорданова и доц. Екатерина Маркова публикуваха първични бази данни и подробно методологическо описание от две хармонизирани вълни на псевдо-лонгитудинално COVID-CAWI.