Търсене
Close this search box.
BNSF_logo_high_q

Обществен капацитет за справедлив зелен преход

Проектът е финансиран от Фонд „Научни изследвания“ по договор КП-06 ПН55/13 и е със срок за изпълнение 11.2021-11.2024.

Извършването на справедлив зелен преход изправя всички страни – членки на ЕС пред сериозни  предизвикателства,  вкл.  и защото повече се разчита на наличния политически опит, отколкото на ясна визия за справедливост на прехода, критерии за мониторинг и оценка на справедливостта и конкретни политики и програми за нейното постигане.

За България тези предизвикателства нарастват много повече поради ред други причини: състоянието на енергийния сектор; спецификата на формирането  на политики в този сектор; високите нива на бедност и социално изключване; демографската криза; ограничените възможности на социалната политика да смекчава негативни социални ефекти при прехода и т.н. Заедно с това съществува немалка вероятност проблемът за поддържането на справедливост при осъществяване на зеления преход да бъде подценен и лесно да възникне конфликт между „зелените” и социалните цели (справедливостта) на прехода.

Ето защо, изследванията на възможностите за осъществяване на справедлив зелен преход са принос към справянето със сериозно обществено предизвикателство. Под обществен капацитет разбираме способността, потенциала за формулиране и прилагане на адекватни про-развитийни политики.

 Основна цел на проекта е да допринесе за справянето със сложната задача за осъществяване на справедлив „зелен преход“.

Подход при осъществяването на това насочено фундаментално изследване:

Първият  етап  представлява разработването на мета-анализи по отношение на а) Модели на публични политически процеси на вземане на решения; б) Концепции за енергийна справедливост; в) Концепции за енергийна бедност, вкл. оценки за социалното въздействие на различните дефиниции.

Вторият етап е на основата на социологически инструменти (фокус групи, дълбочинни интервюта, представително изследване) да се идентифицира актуалния български модел за формиране на политики в областта на енергетиката и да се оценят нагласите спрямо възможните средства за справедлив преход.

Третият етап включва сравняване на идентифицирания български модел на формиране на политиките с модели, които са най-благоприятни за постигане на справедлив зелен преход, вкл. чрез граждански панели.

Очаквани резултати:

  • Идентифициране  на     модели     на формиране на социално-ефективни, про-развитийни политики;
  • Формиране на концепция за справедливост на зеления преход, вкл. операционализиране и критерии за мониторинг и оценка;
  • Очертаване на различни дефиниции за енергийна бедност и оценки за тяхната социална ефективност;
  • Разработване на различни сценарии за осъществяване на зеления преход в България.

 

Научен колектив: доц. д-р Мария Желязкова (ръководител), доц. д-р Венета Кръстева; проф. дсн Духомир Минев; ас. д-р Жана Цонева; д-р Николай Янев.

 

 

Project „Public Capacity for a Just Green Transition“

The project is funded by the Research Fund under contract KP-06 PN55/13 and will be implemented 11. 2021-11.2024.

The „just green transition“ poses serious challenges for all EU member-states, incl. and because it relies more on available political experience than on a clear vision of the fairness of the transition, criteria for monitoring and evaluating justice, and concrete policies and programs to achieve it.

For Bulgaria, these challenges are even more for several other reasons: the state of the energy sector; the specifics of policy making in this sector; high levels of poverty and social exclusion; the demographic crisis; the limited possibilities of social policy to mitigate negative social effects during the transition, etc. At the same time, there is a high probability that the problem of maintaining justice in the implementation of the green transition will be underestimated and a conflict will easily arise between the „green“ and social goals (justice) of the transition.

Therefore, research into the possibilities for a ‘just’  green  transition  is  a  contribution  to tackling a serious societal challenge. By public capacity, we mean the ability, potential to formulate and implement adequate pro- development policies.

 

Research team: Assoc. Prof. Dr. Maria Jeliazkova (team leader), Assoc. Prof. Dr. Veneta Krasteva; Prof. DSc Duhomir Minev; Assistant Professor Dr. Jana Tsoneva; Dr. Nikolay Yanev.

„Европейски „градове на водата“: сравнителни аспекти на регионалното развитие на случаите на Виши, Франция и Велинград, България“.

Проектът проучва социалните и културните измерения на минералната вода и термалното наследство като ресурс, подложен на процес на комодификация в България и Франция. Срок за изпълнение 12.2021-04.2024