Търсене
Close this search box.

Публична защита на Севделина Николова

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
Институт за изследване на обществата и знанието

обявява
ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ
за защита на дисертационен труд на тема:
„АРХЕТИПОВЕ И ДИАЛЕКТИКА В СЪЧИНЕНИЯТА
ЗА РЕЛИГИЯТА НА К.Г.ЮНГ“
на Севделина Йорданова Николова
за получаване на образователната и научна степен „доктор”
по професионално направление философия (2.3),
научна специалност философия на културата, политиката, правото и икономиката
(Философия на религията) 05.01.13

Научен ръководител: доц. дфн Стефан Пенов

Заседанието ще се проведе на 11 юли, 2013 г.,четвъртък, от 15,00 ч.
в заседателната зала на ул.“Сердика“ 4 (2 етаж)

Състав на научното жури:
Доц. д-р Елена Петрова –ИИОЗ-БАН – Председател
Проф.дфн,дпн Петко Ганчев -„Център Евразия“
Проф. д-р Александър Гънгов – СУ “Св.Кл.Охридски“
Доц. д-р Здравко Попов – СУ“Св.Кл.Охридски“
Доц. дфн.Стефан Пенов – ИИОЗ

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИИОЗ на ул.Московска 13-А и на интернет страницата
на Института.

Автореферат на дисертация „Архетипове и диалектика в съчиненията за религията на К.Г.Юнг“ за придобиване на образователната и научна степен: „доктор” по научна специалност „Философия“ от Севделина Йорданова Николова.

Рецензия от доц. дфн.Стефан Пенов на дисертационен труд на тема: „Архетипове и диалектика в съчиненията за религията на К.Г.Юнг“ за придобиване на образователната и научна степен: „доктор” по научна специалност „Философия“ от Севделина Йорданова Николова.

Рецензия от проф.дфн,дпн Петко Ганчев на дисертационен труд на тема: „Архетипове и диалектика в съчиненията за религията на К.Г.Юнг“ за придобиване на образователната и научна степен: „доктор” по научна специалност „Философия“ от Севделина Йорданова Николова.

Становище от доц. д-р Елена Петрова за дисертационен труд на тема: „Архетипове и диалектика в съчиненията за религията на К.Г.Юнг“ за придобиване на образователната и научна степен: „доктор” по научна специалност „Философия“ от Севделина Йорданова Николова.

Становище от проф. д-р Александър Гънгов за дисертационен труд на тема: „Архетипове и диалектика в съчиненията за религията на К.Г.Юнг“ за придобиване на образователната и научна степен: „доктор” по научна специалност „Философия“ от Севделина Йорданова Николова.

Становище от доц. д-р Здравко Попов за дисертационен труд на тема: „Архетипове и диалектика в съчиненията за религията на К.Г.Юнг“ за придобиване на образователната и научна степен: „доктор” по научна специалност „Философия“ от Севделина Йорданова Николова.

 

 

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Албена Накова – Манолова

с тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата