Търсене
Close this search box.

AgroDigiRise

Основната цел на проекта е да подпомогне цифровата и зелена трансформация в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост в Южен Централен район на България. За постигането на тази цел ще бъдат изпълнени няколко основни задачи. На първо място, ще бъдат създадени Национален демонстрационен център и мрежа от Демо пунктове  с фокус върху развитието на прецизното земеделие в региона. Второ, ще бъде подкрепено развитието на регионална екосистема от заинтересовани страни, взаимодействащи и обменящи знания помежду си за постигане на общата цел от цифрова трансформация на региона. Трето, ще бъде осигурен достъп на земеделски производители и фирми от хранително-вкусовата промишленост до технически съоръжения и набор от услуги, които ще подпомогнат тяхната цифрова трансформация. Не на последно място, проектът ще работи за подобряване на компетенциите и възможностите на земеделските производители и представители на хранително- вкусовия сектор чрез обучения за придобиване на цифрови умения и повишаване на конкурентнопсобността на участниците в регионалната екосистема.

В рамките на проекта, непосредствена задача на екипът от ИФС-БАН ще бъде идентифицирането на ключови актьори в регионалната иновативна екосистема – земеделски производители, фирми от агро-хранителния сектор, технологични и други компании, публични институции в сферата на земеделието и храните. Част от изпълнението  на тази задача включва и  структуриране на взаимодействията  между местните  актьори,  с цел  създаване на регионални партньорства и оптимизиране на ресурси за насърчаване развитието на регионалната иновативна екосистема. След идентифициране на ключовите актьори, екипът от ИФС-БАН ще проведе проучване на дигиталната зрялост на тези актьори, с непосредствен фокус върху възможностите, които прецизното земеделие предлага с оглед повишаване конкуретноспособността на земеделски ферми и фирми от агро-хранителния сектор в Южен Централен район на страната.

 

Проект AgroDigiRise се финансира по програма ,,Цифрова Европа“ на Европейската Комисия, съгласно договор 101083473 и е разработен по покана DIGITAL-2021-EDIH-01

— European Digital Innovation Hubs. Проектът се координира от Сдружение „Институт за агростратегии и иновации” и е с продължителност от 1 ноември 2022 година до 31 октомври 2025.

 

Участници в екипа на Института по философия и социология:

Д-р Светла Стоева и д-р Дона Пикард.

 

Контакти:

Д-р Светла Стоева – ръководител на българския екип по проекта.

Дона Пикард –изследовател

Infra4NextGen

Инфраструктури за следващото поколение в Европа. Четиригодишният проект ще пренасочи и адаптира съществуващите изследователски услуги в подкрепа на петте теми на програмата NextGenerationEU. 1.03.2024 – 31.12.2028.

Skills2Capabilities

От умения към способности и възможности за реализация е проект, финансиран по програма Хоризонт Европа (2021-2027 г.), съгласно договор № 101094758. Продължителност три години: 01.01.2023 – 31.12.2025.