Търсене
Close this search box.

I SKILL

I. Название на проекта

I  SKILL  –  INDUSTRIAL  RELATIONS  AND  SOCIAL  DIALOGUE  TO  KICK-IN  INCLUSIVE ADULT LEARNING /ИНДУСТРИАЛНИ   ОТНОШЕНИЯ   И   СОЦИАЛЕН   ДИАЛОГ   ЗА   СТИМУЛИРАНЕ   НА ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ/

II. Договор и финансираща  институция

EUROPEAN  COMMISSION  DG  Employment, Social Affairs and Inclusion, договор No. VS/2021/0208

III. Участващи институции

–    Centre for European Policy Studies (CEPS), Белгия (водеща институция)

–    Catholic University of Leuven, HIVA – Research Institute for Work and Society, Белгия

–    Centre of Social and Psychological Sciences (CSPS SAS), Словакия, Братислава

–    Fondazione ADAPT, Италия

–    University of Southern Denmark (SDU), Дания

–    Институт по философия и социология при БАН

IV. Цели и задачи на проекта

Проектът има за цел да осигури сравнителни знания за това как индустриалните отношения и социалният  диалог  допринасят  за  обучението  на  възрастни.  Той  се  стреми  да  идентифицира ключови механизми, инструменти и успешни фактори за социалния диалог, ориентирани към подобряване  на  експертния  опит  и  насърчаване  на  приобщаващо  и  справедливо  качествено обучение на възрастни за цифрова и зелена икономика.

Основните задачи на проекта са:

–       Разглеждане на ролята на индустриалните отношения и социалния диалог в обучението на възрастни, не само за установяване на индивидуални права, но и за насърчаване на приобщаващ достъп и качество;

–       Сравняване на системите за индустриални отношения и социалния диалог в обучението на  възрастни  в  целия  ЕС,  като  същевременно  се  вземат  предвид  различни  мерки  на политиките за обучение на възрастни;

–       Фокусиране върху повишаване на квалификацията и преквалификация в сектори, които са стратегически важни за прехода към климатично неутрална и цифрова икономика.

Специфичните цели на проекта и работните пакети, чрез които ще се реализират, са:

–       Да  се  разработи  аналитична  рамка  за  изследване  как  индустриалните  отношения  и социалният  диалог   могат   да  подкрепят   приобщаващото   и   ефективно   обучение  на възрастни (РП1);

–       Да се оцени емпирично връзката между характеристиките на индустриалните отношения и социалния диалог и участието и резултатите от обучението на възрастни в ЕС27 (РП2, РП3);

–       Да се проучи еволюцията на политическата рамка и ролята на социалните партньори и други заинтересовани страни в обучението на възрастни за зеления и цифров преход на ниво ЕС (РП2);

–       Да се предостави сравнителен анализ на ролите, програмите и социалните партньори в обучението на възрастни и обмена на опит в контекста на различни държави (РП4);

–       Да  се  идентифицират  условията,  при  които  индустриалните  отношения  улесняват достъпа до обучение, особено на тези възрастни, които са склонни да бъдат изключени, като същевременно гарантират качеството и резултатите от обучението (РП, РП4);

–       Да  се  предоставят  доказателства  за  това  как  различните  структури  на  управление  и политически мерки влияят върху резултата от индустриалните отношения и социалния диалог за обучението на възрастни (РП2, РП3, РП4);

–       Да се проучи ролята на индустриалните отношения и социалния диалог за подпомагане на  развитието  на  ключови  стратегически  вериги  на  стойност,  като  същевременно  се гарантира приобщаване (РП2, РП3, РП4).

V. Членове на българския екип:
проф. д.с.н. Пепка Бояджиева (ръководител), доц. д.с.н. Васил Киров, доц. д-р Габриела Йорданова, Диана Ненкова

TALENT Erasmus+

Създаване на двугодишна магистърска програма по управление на човешките ресурси (УЧР) в шест университета в Централна Азия.
Декември 2018 – ноември 2022.

MILIEU

Проект MILIEU Women, Disability Inclusion: Scientific Excellence in Bulgaria/Жени, увреждания и включване: Научна експертност в България е финансиран по рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, съгласно финансово споразумение № 952369. Проектът се координира от Института по философия и социология при БАН и се изпълнява в периода 2021-2023.

BEYOND4.0

BEYOND 4.0 Industrie 4.0 and Digital Disruption/Приобщаващо бъдеще за Европа. Отвъд въздействието на Индустрията 4.0 и цифровата промяна, финансиран от Програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020, съгласно договор 8222296. Изпълнява се в срока 2019-2023 г.