Търсене
Close this search box.

MILIEU

MILIEU е проект за координация и подпомагане (CSA), вдъхновен от желанието и амбицията на екипа да подкрепи научното и кариерно израстване на изследователите и служителите на ИФС и утвърждаването на БАН като център на върхови академични постижения.

Основната цел на MILIEU е да повиши капацитета на ИФС и на БАН за изследвания в областта на жените с увреждания, като работи в няколко взаимосвързани направления:

1) интензивен научен обмен с водещи международни институции и засилване на научната дейност, свързана с изследвания на проблеми на пола, инвалидността и включването.

2) стимулиране    на    върхови    научни    постижения    чрез    повишаване    на

международната свързаност и видимостта на учените от ИФС и БАН, с акцент върху младите учени;

3) повишаване на капацитета на учените и служителите на ИФС и БАН да привличат проектно финансиране и да реализират научните си изследвания, вкл. чрез насърчаване на институционални промени.

 

По-важните дейности, планирани за реализация в рамките на MILIEU, са:

  • разработване на стратегически планове за стимулиране на отлични постижения;
  • стимулиране на изследователски линии, свързани с изследвания на пола, уврежданията и включването;
  • организиране на кратки работни и изследователски визити и обмяна на опит с водещи изследователи;
  • организиране на  обучения, тренинги  и  семинари, свързани  с  тясната  тема  на проекта, в това число изследване на проблемите на жените с увреждания и тяхната интеграция, интеграция и открояване на аспектите на пола или уврежданията и отражението им в различни изследователски област и др.
  • организиране на  обучения, тренинги  и  семинари, свързани  с  придобиване  на широк кръг от умения, необходими за академична и изследователска кариера, като например: академично писане и публикационна стратегия, разработване на проектни предложения, управление на проекти и изследвания и др.;
  • организиране на докторантски училища, международни конференции и събития за разширяване на мрежата от контакти, с акцент върху младите учени;
  • подпомагане и практическа реализация на подготовката на проекти предложения и публикации на научни статии, с акцент върху младите учени;
  • създаване на инструменти, наръчници и помощни материали за  подготовка и реализация на научни проекти и изследвания.

 

Партньори:

Институт по философия и социология при БАН (координираща институция),

Университет   на   Генуа   (Universita   degli   studi   di   Genova   –   UNIGE),

Университет „Комплутенсе“ в Мадрид (Universidad Complutense de Madrid – UCM).

 

Екип от ИФС:

доц. д-р Люба Спасова – координатор на проекта и ръководител на българския екип, проф. д.с.н. Емилия Ченгелова, проф. д.с.н. Анна Мантарова, гл. ас. д-р Шабан Даракчи

Период: 2021-2023

 

Резултати от проекта са достъпни на адрес:  https://milieu-h2020.eu

 

Контакти:

mail:  ли   Facebook:  https://www.facebook.com/h2020milieu

Twitter: https://twitter.com/H2020Milieu

Instagram: https://www.instagram.com/h2020milieu

I SKILL

I SKILL – Industrial Relations And Social Dialogue To Kick-In Inclusive Adult Learning /индустриални отношения и социален диалог за стимулиране на включващо обучение на възрастни/
2021 – 2023

TALENT Erasmus+

Създаване на двугодишна магистърска програма по управление на човешките ресурси (УЧР) в шест университета в Централна Азия.
Декември 2018 – ноември 2022.

BEYOND4.0

BEYOND 4.0 Industrie 4.0 and Digital Disruption/Приобщаващо бъдеще за Европа. Отвъд въздействието на Индустрията 4.0 и цифровата промяна, финансиран от Програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020, съгласно договор 8222296. Изпълнява се в срока 2019-2023 г.