Search
Close this search box.

Editor-in-Chief of Philosophical Alternatives magazine

SECTION/DEPARTMENT:
Философ
publishing activity:сп. “Философски алтернативи”

Philosophy of religion, ethics, mass communications, sociology of public communications

Mihaylov, N. Anti-semitism as an Ideology of Hate. In: Hegel’s Philosophical System. Sofia. 2022. Vol 3 Hegel’s Philosophy and Religion [Николай Михайлов.Антисемитизмът като идеология на омразата. Във: Философската система на Хегел.С.2022. -3. Философията на Хегел и религията – 250 г.Г.Хегел, С.2021]
Mihaylov, N. Religious Ethics and Violence: Religious Identity and Worldview [Николай Михайлов, Религиозната етика и насилието:Религиозна идентичност и светоглед]
Mihaylov, N. Ethics and Communication. Sofia. 2018. Maker Arts Publishers [Николай Михайлов, Етика и комуникации. Мейкър артс, София, Рецензирано, 250 стр. С. 2018] ISBN:978-619-91178-1-1