Search
Close this search box.
phone: '+359 897 988 968

Silviya Pencheva has PhD of Philosophy and is an Assistant Professor at the Bulgarian Academy of Sciences, Institute of Philosophy and Sociology, Section of Social Theories, Strategies and Prognoses from January 2023. She is currently working in the field of Philosophy of Economics and Philosophy of Education. From 2021 until 2023 was an expert-researcher on the project “Scaling Up Applied Creativity Labs for Europe in Key Action 2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices” and from 2021 until now is participant in a collective project of Social Theories, Strategies and Prognoses section on the topic “Rethinking Bulgarian Education for the 21st century: Concepts, Methodologies, Practices, and Players”. Field of scientific interests: philosophy, social philosophy, anthropology, axiology, philosophy of religions.


Philosophy, social philosophy, anthropology, axiology, philosophy of religions

Пенчева, Силвия, Пенчева, Мариана, „Иновативно училище за успели и щастливи деца“, сб. от 4th International Scientific Conference Contemporary Perspectives before the Humanities and Social Sciences Varna, Bulgaria August 29 – September 2, 2022 (под печат)
Пенчева, Силвия, “Ролята на етиката в образованието и възпитанието (социално-педагогически аспекти и философски перспективи)”, сб. от Международна научна конференция „Етика, наука, образование“ (посветена на Празника на Философски факултет) 2022 г., Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий” (под печат)
Pencheva, Silviya, CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN THE FIELD OF EDUCATIONIN THE CONTEX OF THE GLOBAL COVID CRISIS. Philosophy Nowadays: REFLECTIONS ON EDUCATION AND THE DIGITAL TRANSFORMATION OF KNOWLEDGE, 2021, pg. 73-79, ISBN 978-86-85985-49-2, ISBN 978-954-8765-15-2
Пенчева, Силвия, „Филантропия и наука или защо богатите даряват за образование“ , Nota Bene, Пандемия, познание и обучение, Брой 53, 2021 г., 96-101 стр, NotaBene-bg.org 2022, ISSN 1313-7859
Пенчева, Силвия, “Преодоляването на бедността- предизвикателсто за съвременния човек”, сб. „Философия и съвременния свят“ от Международна научна конференция „25 години специалност „Философия“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 2018 г., 127-134 стр., Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий” 2019 г., ISBN 978-619-208-187-4


01.04.2021 г. – към момента- Експерт – изследовател по проект „Scaling Up Applied Creativity Labs for Europe“ in Key Action 2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Action – Strategic Partnerships for school education (KA201) under the number of agreement:2020-1-UK01-KA201-078973
2021 г. – към момента – Участник в колективен проект на секция “Социални теории, стратегии и прогнози“ на тема ПРЕОСМИСЛЯНЕ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТА НА 21 ВЕК: концепции, методологии, практики” (2021-2023) финансиран от ИФС – БАН