Search
Close this search box.

Sociology of religion, history of sociology, qualitative methods in the social sciences

Karamelska, T. (2022) “Alternative Religious Practices in an Urban Environment”, In: Policies and Innovations for Cities, Collection, E. Staykova, Y. Hadjichoneva (eds.), NBU [Карамелска, Т. (2022). „Алтернативни религиозни практики в градска среда“, в: Политики и иновации за градовете, сборник, съст. Е. Стайкова, Ю. Хаджичонева, НБУ,] p. 48–61.
Karamelska, T. (2021) “Dementia as a Disease of The Patient’s Close Ones” In: Dimensions of Care: Between the Personal Experience, Social Regulations and Health Activism, S. Stavru and T. Karamelska (eds.) Foundation Media Democracy and Seminar BG [Карамелска, Т. (2021). „Деменцията като болест на близките на болния“, в: Измерения на грижата: между личното преживяване, социалните регулации и здравния активизъм, съст. С. Ставру и Т. Карамелска, Фондация „Медийна демокрация“ и Семинар_BG], p. 368–392.
Karamelska, T. (2019) “Still Alive, But Already Deserted”: Biographical Images of the Care for the Elderly and Dementia Sufferers. Sociological Problems [Карамелска, Т. (2019). „Все още живи, но вече напуснати“: биографични образи на грижата за възрастни хора и болни от деменция, Социологически проблеми,] 1: 211–225.
Karamelska, T. (2018) “Believer But Not Religious”. Holistic Spirituality as an Ideal-type Concept. In: Inequalities and Social (Dis)integration: In Search of Togetherness. Jubilee Collection in Honor of Prof. Rumiana Stoilova. Boyadjieva, P., Kanushev, M., Ivanov, M. (eds.) Iztok Zapad Publishers [Карамелска, Т. (2018). „ʻВярващ, но не религиозенʼ. Холистичната спиритуалност като идеално-типично понятие“, в: Неравенства и социална (дез)интеграция: В търсене на заедност. Юбилеен сборник в чест на проф. Румяна Стоилова. Съст. П. Бояджиева, М. Канушев, М. Иванов, Изток-Запад], p. 475–490.