Search
Close this search box.
Социолог

Entrepreneurship, entrepreneurial ethos, culture and effectiveness of entrepreneurship, entrepreneurship in book publishing; informal economy, shadow economy; social interaction

Manolov, K. (2021) The New Bulgarian Publisher. Sofia: Prof. Marin Drinov Publishing House of BAS [Манолов, К. (2021). Новият български книгоиздател. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“]


Публични политики и социални промени. Трудният път към добро общество и социален прогрес, 2016 – 2021
г., изследователски проект към БАН с ръководител доц. Мария Желязкова.
Новият български книгоиздател, 2016-2019, изследователски проект към БАН.
Изследване на възможностите за по-пълно усвояване и по-ефективно използване на средствата от
Европейските фондове – ЕСФ, ЕФРР и КФ, 2009 г. – 2012 г., изследователски проект към БАН с ръководител
проф. д.с.н. Духомир Минев.
Предприемачество в българското книгоиздаване, 2008 г., изследователски проект към БАН.
12. Сострема на предприемачеството, 2007 г. – 2009 г., изследователски проект към БАН.
13. Състояния в социалното взаимодействие, 2004 г. – 2007 г., изследователски проект към БАН.
14. Предприемаческият етос, 2000 г. – 2003 г., изследователски проект към БАН.
15. Предприемачеството – социални отношения, ценности и образци на поведение, 1996 г. – 1999 г.,
изследователски проект към БАН с ръководител доц. д-р Саша Тодорова.
16. Предприемачеството в българското книгоиздаване, 1994 г. – 1996 г., изследователски проект към БАН.
17. Възраждане на предприемачеството в България, 1990 г. – 1992 г., изследователски проект към БАН.